Algemene voorwaarden

Studio Zicht Media / Annelies Uittenbogaard
Smalle Haven 97A
5211TJ ‘s-Hertogenbosch
Kvk: 7202151

Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Studio Zicht Media/Annelies Uittenbogaard en een opdrachtgever of andere wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. Dat geldt ook na het beëindigen van de overeenkomst.

Bij het accepteren van een offerte of overeenkomst gaat betreffende opdrachtgever akkoord met alle voorwaarden die in deze Algemene Voorwaarden zijn beschreven. Deze hebben voorrang boven andere eventuele voorwaarden (zoals die van wederpartijen), tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd voor aanvang van de Productie.

De media geproduceerd op aanvraag van de opdrachtgever, en al het werk voor Studio Zicht dat daarmee samenhangt, wordt in deze voorwaarden benoemd als de Productie.

Studio Zicht Media/Annelies Uittenbogaard behoudt zich het recht voor om de deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Als zij dat doet, dan zal zij de opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen.

Offerte

Studio Zicht Media/Annelies Uittenbogaard stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor research, overleg, productievoorbereiding, opnames, montage en andere project-gerelateerde zaken. Studio Zicht Media/Annelies Uittenbogaard bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Bij elke offerte is 1 correctieronde bij de productie inbegrepen. Als er na de correcties nog aanpassingen gewenst zijn, kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden i.v.m. meerwerk.

Reis- en verblijfkosten

Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. Studio Zicht Media/Annelies Uittenbogaard hanteert een vergoeding van € 0,49 per gereden km.

Auteursrecht/ gebruiksrecht

Op alle gemaakte producties rust het auteursrecht. De auteursrechten/eigendomsrechten van het filmmateriaal en het eindproduct liggen in principe bij Studio Zicht Media/Annelies Uittenbogaard. Een productie mag niet verveelvoudigd, gedeeld of bewerkt worden zonder toestemming van de maker: Studio Zicht Media/Annelies Uittenbogaard.

Opdrachtgevers krijgen het volledig gebruiksrecht over de geproduceerde media, voor de doeleinden en de duur zoals is vastgelegd in de offerte.
Studio Zicht Media/Annelies Uittenbogaard behoudt te allen tijde het recht om het materiaal dat zij gedurende de overeenkomst ontwikkelt te gebruiken bij de promotie van haar diensten – tenzij vooraf schriftelijk door de klant anders is aangegeven.

Betalingscondities & annulering

Een opdracht wordt toegezegd middels schriftelijk akkoord op de offerte via brief of email. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.

Aansprakelijkheid

Studio Zicht Media/Annelies Uittenbogaard doet er alles aan om tijdens het productieproces schade aan bezittingen van de opdrachtgever te vermijden. Mocht er onverhoopt toch schade ontstaan aan diens bezittingen door persoonlijk toedoen van Annelies Uittenbogaard, dan kan aanspraak gemaakt worden op haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

De aansprakelijkheid van Studio Zicht Media/Annelies Uittenbogaard is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Studio Zicht Media/Annelies Uittenbogaard is niet verantwoordelijk voor aanspraken van derden, voortkomend uit de exploitatie en openbaarmaking van de geproduceerde media door de opdrachtgever. Ook is Studio Zicht Media/Annelies Uittenbogaard in geen geval verantwoordelijk voor schade & kosten die voorkomen uit de vertoning/gebruik van de gemaakte media door de opdrachtgever.

Deze beperking van de aansprakelijkheid zal ook gelden in het geval de audiovisuele materialen tijdens het werkproces beschadigd of verloren raken, buiten de schuld van Studio Zicht Media/Annelies Uittenbogaard om. In dat geval zal Studio Zicht Media/Annelies Uittenbogaard samen met de opdrachtgever bepalen hoe de Productie zo snel en zo goed mogelijk toch voortgang kan vinden.

Indien een vordering wordt aangekondigd jegens Studio Zicht Media/Annelies Uittenbogaard en/of wederpartij met betrekking tot de Productie, dan zullen de wederpartijen en Studio Zicht Media/Annelies Uittenbogaard in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

Verhindering

Wanneer Studio Zicht Media/Annelies Uittenbogaard niet in staat is om deze overeenkomst tot uitvoering te brengen ten gevolge van ziekte of andere oorzaken die buiten de controle van de partijen ligt, zal Studio Zicht Media/Annelies Uittenbogaard evt. aanbetaling retourneren, maar geen enkele andere vorm van verantwoordelijk dragen met betrekking tot de overeenkomst. Eventueel kan in samenspraak met Studio Zicht/Annelies Uittenbogaard besloten worden een plaatsvervanger te zoeken voor de periode van afwezigheid.

Nederlands recht

Alle door deze voorwaarden beheerste rechtsverhoudingen zijn uitsluitend aan Nederlands recht onderworpen. Deze overeenkomst en enig geschil dat eruit mocht voortvloeien, wordt beheerst door Nederlands recht. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en rechtsbetrekking tussen Studio Zicht Media/Annelies Uittenbogaard en de opdrachtgever of andere partij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.